สามารถคืนเงินได้หรือไม่

Bookings

Check In

Baggage

Passenger

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้หรือไม่

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์จำหน่าย บัตรโดยสารของสายการบินโอเรียนท์ ไทย ที่สนามบิน หรือแจ้ง Call center  02-015 2355 ต่อ 401 – 404 ทั้งนี้ ต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบินหรือวันเดินทางที่มี ค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารนั้นๆ และตามอายุของบัตรโดยสาร (ขอสงวนสิทธิ์บัตรโปรโมชั่นบางประเภท)

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร ต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อท่าน

Did this answer help you?

Not useful Very useful

ต้องปฎิบัติอย่างไรหากพลาดเที่ยวบิน

ผู้โดยสารสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการสายการบินโอเรียนท์ ไทย ที่สนามบิน เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปยังเที่ยวบินถัดไปหรือวันถัดไป เมื่อเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารนั้นๆ และตามอายุของบัตรโดยสาร

Did this answer help you?

Not useful Very useful

สามารถคืนเงินได้หรือไม่

ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบัตรโดยสาร ไม่ว่าในกรณีที่ผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม

Did this answer help you?

Not useful Very useful