หากบัตรโดยสารหายต้องทำอย่างไร

Bookings

Check In

Baggage

Passenger

บัตรโดยสาร

หากบัตรโดยสารหายต้องทำอย่างไร

ผู้โดยสารต้องปฎิบัติ ดังนี้

  1. ซื้อบัตรโดยสารใหม่แทนบัตรเดิมที่สูญหาย
  2. หลังจากนั้น ผู้โดยสารสามารถนำเอกสารดังต่อไปนี้มากรอกเอกสารเพื่อดำเนินการยื่นคำร้อง
    • ใบแจ้งความบัตรโดยสารสูญหายฉบับจริง
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารเท่านั้น
  3. ผู้โดยสารจะต้องนำเอกสารทั้ง 2 รายการ มาติดต่อเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร หรือสำนักงานใหญ่ เพื่อขอคืนเงินตามมูลค่าบัตรโดยสารใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท
  4. หลังจากยื่นคำร้องภายใน 60 วัน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้โดยสารในการคืนเงิน

Did this answer help you?

Not useful Very useful