ฟรี สัมภาระ 15 กก.

Print

นำกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องได้กี่ใบ
ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องได้น้ำหนักรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม และสามารถโหลดใต้ท้องเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถ้าเกินจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ในการคิดค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 15กิโลกรัมมีดังนี้

– เส้นทาง ภายในประเทศ สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 200 บาท
– เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 450 บาท
– เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 110 ดอลล่าร์ฮ่องกง
– เส้นทาง จีน – ดอนเมือง/ภูเก็ต สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 90 หยวน
– เส้นทาง ดอนเมือง/ภูเก็ต – จีน สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 450 บาท

ต้องทำอย่างไรหากสัมภาระสูญหาย
เมื่อผู้โดยสารพบว่าสัมภาระสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของสายการบินฯ ทันทีก่อนออกจากสนามบิน หากไม่สามารถติดตามสัมภาระได้ ทางสายการบินฯ จะชดใช้ค่าเสียหาย โดยคำนวณจากน้ำหนักสัมภาระในอัตรากิโลกรัมละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อกระเป๋า 1 ใบ  ทั้งนี้ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่แจ้งสัมภาระสูญหายหลังออกจากสนามบินแล้ว

Back