สิ่งของอันตราย และของห้ามพกพา

สัมภาระ
สิ่งใดบ้างที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย สัมภาระที่ทางสายการบินไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องหรือติดตัวไป มีดังนี้

- เข็มฉีดยา
- วัตถุระเบิด
- สารพิษต่างๆ
- กระป๋องที่บรรจุแก๊สต่างๆ
- สารไวไฟทั้งที่เป็นของเหลวและแก๊ส
- ซัมซุง กาแล็คซี่ โน๊ต 7
- สารกัมมันตภาพรังสี สารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับอากาศรุนแรง และสารชีวภาพอื่นๆ ที่มีออกซิเจนเจือปนสูง
- สารหรือวัสดุที่กัดกร่อนรุนแรง เช่น ด่างหรือกรด
- ไม้ขีดไฟ

Print

ผู้โดยสารหรือลูกเรือไม่สามารถพกพาวัตถุอันตรายในการเดินทาง, นอกจากได้รับข้อยกเว้นตามข้อมูลด้านล่าง
วัตถุอันตรายที่อนุญาตให้ใส่ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง สามารถพกติดตัวได้, ยกเว้นหากมีข้อกำหนดอื่น

DG-TH

ปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับบรรจุภัณฑ์ที่เสียหาย แตกหักหรือชำรุดขึ้นเครื่องเงื่อนไขของการรับวัตถุอันตราย ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสนามบิน , สายการบิน และประเทศที่ผู้โดยสารจะเดินทางกรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นบนอากาศยาน

นำของเหลวขึ้นเครื่องได้หรือไม่
ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หากภาชนะที่บรรจุมีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร จะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ และภาชนะทั้งหมดต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสขนาด 20×20 เซนติเมตร ซึ่งเปิด-ปิดผนึกได้ โดยทั้งหมดเมื่อใส่ถุงพลาสติกแล้ว ต้องมีปริมาณไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร ส่วนของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นมและอาหารสำหรับทารกซึ่งต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

นำอาวุธปืนขึ้นเครื่องได้หรือไม่
สายการบินโอเรียนท์ ไทย อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาวุธปืนหรือวัตถุมีคมขึ้นเครื่องได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำติดตัวหรือใส่กระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่อง  ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ต้องการนำอาวุธปืนหรือวัตถุมีคมขึ้นเครื่อง จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เช็คอินและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้โดยสาร

การนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่อง

สายการบินโอเรียนท์ไทยไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆ ขึ้นเครื่องได้

การนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องได้หรือไม่

Print

Back