สิ่งของอันตราย และของห้ามพกพา

สัมภาระ
สิ่งใดบ้างที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย สัมภาระที่ทางสายการบินไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องหรือติดตัวไป มีดังนี้

เข็มฉีดยา
วัตถุระเบิด
สารพิษต่างๆ
กระป๋องที่บรรจุแก๊สต่างๆ
สารไวไฟทั้งที่เป็นของเหลวและแก๊ส
สารกัมมันตภาพรังสี สารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับอากาศรุนแรง และสารชีวภาพอื่นๆ ที่มีออกซิเจนเจือปนสูง
สารหรือวัสดุที่กัดกร่อนรุนแรง เช่น ด่างหรือกรด
ไม้ขีดไฟ
ไฟแช็ค

Print

นำของเหลวขึ้นเครื่องได้หรือไม่
ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หากภาชนะที่บรรจุมีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร จะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ และภาชนะทั้งหมดต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสขนาด 20×20 เซนติเมตร ซึ่งเปิด-ปิดผนึกได้ โดยทั้งหมดเมื่อใส่ถุงพลาสติกแล้ว ต้องมีปริมาณไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร ส่วนของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นมและอาหารสำหรับทารกซึ่งต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

นำอาวุธปืนขึ้นเครื่องได้หรือไม่
สายการบินโอเรียนท์ ไทย อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาวุธปืนหรือวัตถุมีคมขึ้นเครื่องได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำติดตัวหรือใส่กระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่อง  ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ต้องการนำอาวุธปืนหรือวัตถุมีคมขึ้นเครื่อง จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เช็คอินและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้โดยสาร

นำกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องได้กี่ใบ

ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องได้น้ำหนักรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม และสามารถโหลดใต้ท้องเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถ้าเกินจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ในการคิดค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 15กิโลกรัมมีดังนี้

- เส้นทาง ภายในประเทศ สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 200 บาท
– เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 450 บาท
– เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 110 ดอลล่าร์ฮ่องกง
– เส้นทาง จีน – ดอนเมือง/ภูเก็ต สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 90 หยวน
– เส้นทาง ดอนเมือง/ภูเก็ต – จีน สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 450 บาท

Print

ต้องทำอย่างไรหากสัมภาระสูญหาย
เมื่อผู้โดยสารพบว่าสัมภาระสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของสายการบินฯ ทันทีก่อนออกจากสนามบิน หากไม่สามารถติดตามสัมภาระได้ ทางสายการบินฯ จะชดใช้ค่าเสียหาย โดยคำนวณจากน้ำหนักสัมภาระในอัตรากิโลกรัมละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อกระเป๋า 1 ใบ  ทั้งนี้ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่แจ้งสัมภาระสูญหายหลังออกจากสนามบินแล้ว

การนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่อง
สายการบินโอเรียนท์ไทยไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆ ขึ้นเครื่องได้

การนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องได้หรือไม่

Print

 

Back