Special Offers & Promotions / บัตร Go Card

บัตร Go Card

iticket 470x470

บัตร Go Card
ความสะดวกสบายจากสายการบิน โอเรียนท์ ไทย ที่ทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่ายทุกเวลา

ดาวน์โหลดใบสมัคร ออนไลน์ในรูปแบบ PDF ที่นี่

รายละเอียดและเงื่อนไข

1. บัตร Go Card เป็นบริการบัตรแบบเติมเงิน (Pre-paid) อีกทางเลือก ที่ให้ความสะดวกในการชำระเงินค่าโดยสารล่วงหน้าก่อนการเดินทาง โดยสมาชิกจะได้รับส่วนลดสูงสุด 8-10% ทั้งนี้ อัตราการเติมเงินขั้นต่ำสำหรับบัตร Go Card ประเภท “แพลตตินั่ม” (Platinum) อยู่ที่ 20,000 บาท/ครั้ง โดยจะได้รับมูลค่าเพิ่มในบัตรอีก 10% จากยอดที่ชำระในแต่ละครั้ง และสำหรับบัตร Go Card ประเภท “โกลด์ “(Gold) อยู่ที่ 5,000 บาท/ครั้ง โดยจะได้รับมูลค่าเพิ่มในบัตรอีก 8% จากยอดที่ชำระในแต่ละครั้ง
2. บัตร Go Card เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำ ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกันรวมทั้งพนักงานในบริษัทหรือองค์กรเดียวกัน สามารถใช้บัตรนี้ร่วมกันได้ โดยสามารถใช้ได้กับการเดินทางในทุกเส้นทางบินภายในประเทศที่สายการบินโอเรียนท์ ไทย ให้บริการ
3. ผู้โดยสารที่ใช้บริการบัตร Go Card ทั้งประเภท “แพลตตินั่ม” หรือ “โกลด์” สามารถแจ้งรหัสยืนยันการสำรองที่นั่ง (PNR CODE) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเครื่อง ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินโอเรียนท์ ไทย
4. ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตร Go Card พร้อมรหัสส่วนตัว หลังจากลงทะเบียนสมาชิกและชำระเงินเสร็จสิ้น
5. ผู้โดยสารที่ต้องการชำระค่าโดยสารผ่านบัตร Go Card สามารถรูดบัตรเพื่อชำระเงินได้เมื่อสำรอง
ที่นั่งที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินฯ หรือแจ้งหมายเลขบัตรและรหัสส่วนตัวเมื่อสำรองที่นั่งผ่านทาง Call Center 1126 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.flyorientthai.com
6. ในกรณีที่บัตรชำรุดหรือสูญหาย เจ้าของบัตรจะต้องนำหลักฐานการเป็นเจ้าของบัตร พร้อมทั้ง
ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจเพื่อขอออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม และชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท
7. หลังจากสำรองที่นั่งและยืนยันการเดินทางแล้ว สมาชิกผู้ถือบัตร Go Card สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องออกบัตรโดยสาร
8. ผู้ถือบัตร Go Card ได้รับสิทธิ์ในการบรรทุกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มขึ้น (จากปกติ 20 กิโลกรัม) เป็น 30 กิโลกรัม สำหรับบัตรประเภท “แพลตตินั่ม” และเป็น 25 กิโลกรัม สำหรับบัตรประเภท “โกลด์”
9. ในกรณีที่เที่ยวบินเต็ม ผู้ถือบัตร Go Card จะได้สิทธิ์รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกเมื่อลงชื่อรอ
ที่นั่งว่าง (Stand-by)
10. บัตร Go Card มีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกบัตรหรือวันเติมเงินครั้งสุดท้าย และไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
11. การตัดยอดเงินจากบัตร Go Card จะตัดตามราคาค่าโดยสารที่สายการบินฯ กำหนด ณ วันที่สำรอง
ที่นั่ง ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสายการบินฯ
12. มูลค่าคงเหลือในบัตร Go Card ไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี และสายการบินโอเรียนท์ ไทย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม

สิทธิประโยชน์

• ได้รับมูลค่าเพิ่มในบัตร 10% จากทุกยอดการชำระผ่านบัตร Go Card ประเภท “แพลตตินั่ม”
• ได้รับมูลค่าเพิ่มในบัตร 8% จากทุกยอดการชำระผ่านบัตร Go Card ประเภท “โกลด์”
• ใช้บัตร Go Card ร่วมกันได้สำหรับสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองค์กรและบริษัทเดียวกัน
• ได้รับสิทธิ์ในการบรรทุกน้ำหนักสัมภาระเป็น 30 กิโลกรัม สำหรับบัตรประเภท “แพลตตินั่ม” และ 25 กิโลกรัม สำหรับบัตรประเภท ” โกลด์ ”
• ได้สิทธิ์รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกเมื่อลงชื่อรอที่นั่งว่าง (Stand by) ในกรณีที่เที่ยวบินที่ต้องการเต็ม

Back